1. Home
  2. Docs
  3. O intelektualni lastnini
  4. Neformalne oblike

Neformalne oblike

Know-how – pomeni določeno znanje, tehnologijo, izkušnje ali veščine, ki ne smejo biti razkriti javnosti. Know-how varuje tudi tehnične izboljšave, s katerimi se dosega večja storilnost, boljša kakovost proizvodov ali storitev, prihranek pri materialu ali energiji, boljše izkoriščanje strojev in naprav, boljši nadzor proizvodnje, boljšo varnost pri delu in podobno.

Poslovna skrivnost – zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki ni splošno znano, ima tržno vrednost, njen imetnik pa je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost. Pomeni torej podatek, ki je zaupen in znan le določenemu krogu oseb, v primeru razkritja takšnega podatka javnosti pa bi nastala premoženjska škoda.

Poslovno skrivnost ureja Zakon o poslovni skrivnosti (ZPos-S Uradni list RS, št. 22/19) pa tudi Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – UPB. 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – Odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPos S, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) in nekateri drugi predpisi.