1. Home
 2. Docs
 3. Raziskovalci
 4. Službeni izum

Službeni izum

Kaj je službeni izum?

Službeni izum je izum, ki je odkrit oziroma ustvarjen v času trajanja delovnega razmerja na Univerzi v Mariboru, če so k nastanku izuma pripomogle izkušnje, ki jih je izumitelj pridobil na delovnem mestu ali sredstva, ki mu jih je Univerza v Mariboru dala na razpolago (posredni službeni izum) oziroma pri izpolnjevanju pogodbe o zaposlitvi, in sicer na izrecno zahtevo Univerze v Mariboru ali na podlagi posebne pogodbe med Univerzo v Mariboru in izumiteljem (neposredni službeni izum).

Po Pravilniku o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na UM je izum nov ustvarjalni dosežek človeškega uma, ki:

(1) po predpisih, ki urejajo industrijsko lastnino, izpolnjuje pogoje za varstvo s patenti, blagovnimi in storitvenimi znamkami ter modeli, ali

(2) predstavlja tehnične in druge novosti ali njihove izboljšave, s katerimi se dosega večja storilnost, boljša kakovost proizvodov ali storitev, prihranek pri materialu ali energiji, boljše izkoriščanje strojev in naprav, boljši nadzor proizvodnje, boljša varnost pri delu, ipd.

Obveznost oddaje obvestila o službenem izumu izhaja iz Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Mariboru (v nadaljevanju Pravilnik), ki je v veljavi od leta 2012 in je v skladu z določili Zakona o izumih iz delovnega razmerja (ZPILDR, UPB-2, Ur. l. RS, št. 15/2007).

Izumitelj, ki je ustvaril izum, je dolžan:

 • vzdržati se ravnanj, ki bi pomenila razkritje izuma nepooblaščenim osebam in bi lahko škodovala ustrezni zaščiti izuma;
 • brez odlašanja pisno obvestiti UM o izumu;
 • nuditi pomoč s pojasnili v postopku prevzema izuma, v procesu varovanja izuma s pravicami industrijske lastnine in v procesu komercializacije izuma.

Primeri ravnanj, ki bi lahko pomenila razkritje izuma:

 • objava članka ali prispevka,
 • javna prezentacija ugotovitev (npr. zagovor doktorske naloge),
 • objava specifične vsebine na forumu,
 • predstavitev na bilateralnem sestanku z drugim raziskovalcem ali podjetjem brez podpisa ustrezne Pogodbe o varovanju zaupnosti podatkov (ang. Non-Disclosure Agreement).

Postopek prevzema službenega izuma

Izumitelj lahko (po 1. točki prvega odstavka 7. člena Pravilnika) izbere, kdo in v kakšni meri krije stroške prevzema izuma, kar posledično določa delitev dohodkov iz gospodarskega izkoriščanja izuma. Izumitelj ima na voljo naslednje tri možnosti:

1. Stroške postopka prevzema izuma v celoti financira ali izumitelj ali članica UM

Če stroške postopka prevzema izuma v celoti financira ali izumitelj ali članica UM iz raziskovalnih sredstev skupine ali skupin, ki so neposredno ustvarile izum, se dohodki delijo v naslednjem razmerju:

 • delež, ki pripade neposredno izumitelju, je 65 %;
 • delež, ki pripade članici UM in raziskovalni skupini, ki je ustvarila izum, je 30 %;
 • delež, ki pripade UM in rektorjevemu skladu, je 5 %. Opomba: V kolikor so na voljo namenska projektna sredstva UM, se takšna sredstva lahko koristijo tudi za praviloma enkratno in delno financiranje stroškov prevzetih izumov, o financiranju katerih odloči rektor na podlagi predloga Službe za prenos znanja in tehnologij UM. Glede razpoložljivosti sredstev se obrnite na Službo za prenos znanja in tehnologij.

2. Stroške postopka prevzema izuma v omejenem obsegu financira ali izumitelj ali članica UM

Če stroške postopka prevzema izuma v omejenem obsegu financira ali izumitelj ali članica UM in sicer v višini vsaj 40 % stroškov, preostanek pa financira UM, se dohodki delijo v naslednjem razmerju:

 • delež, ki pripade neposredno izumitelju, je 50 %;
 • delež, ki pripade članici UM in raziskovalni skupini, ki je ustvarila izum, je 20 %;
 • delež, ki pripade UM in rektorjevemu skladu, je 30 %.

3. Stroške postopka prevzema izuma v celoti financira UM

Če stroške postopka prevzema izuma v celoti financira UM iz ustreznih sistemskih virov, se dohodki delijo v naslednjem razmerju:

 • delež, ki pripade neposredno izumitelju, je 40 %;
 • delež, ki pripade članici UM in raziskovalni skupini, ki je ustvarila izum, je 25 %;
 • delež, ki pripade UM in rektorjevemu skladu, je 35 %.