1. Home
  2. Docs
  3. O intelektualni lastnini
  4. Druge pravice

Druge pravice

Varstvo topografije polprevodniških vezij – pomeni pravico, ki varuje topografijo polprevodniških vezij. Polprevodniško vezje je naprava za izvajanje elektronske funkcije, ki je v končni obliki ali vmesni obliki nedeljiva celota iz ene ali več spojenih plasti s polprevodniškimi elementi, od katerih je vsaj eden aktiven element. Topografija polprevodniškega vezja je enolično določeno zaporedje medsebojno povezanih slikovnih vzorcev za vsako plast polprevodniškega vezja, pri čemer ti vzorci ponazarjajo razporeditev polprevodniških elementov na plasteh, ne glede na to, na kakšen način je ta razporeditev upodobljena z zapisom, kodami ali izražena na kakšen drug način. Topografija se lahko zavaruje, če je izvirna.

Pravico ureja Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV, Uradni list RS, št. 81/06 – UPB).

Varstvo novih rastlinskih sort – pomeni varstvo sort vseh rastlinskih rodov in vrst, vključno s križanci med rodovi in vrstami. Sorta se zavaruje s pridobitvijo žlahtniteljske pravice. Zavaruje se lahko vsaka sorta, ki je nova, razločljiva, izenačena, nespremenljiva in poimenovana v skladu z zakonom.

Pravico ureja Zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR, Uradni list RS, št. 113/06 – UPB in 90/12 – ZdZPVHVVR).

Firma – varuje ime družbe, s katerim ta posluje v gospodarskem prometu. Firma se mora jasno razlikovati od imen vseh drugih družb.

Firmo ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – UPB. 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – Odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPos S, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21).

Domena – pomeni niz znakov, ki predstavlja spletni naslov in ga njen imetnik lahko uporablja za prikaz svojih spletnih strani in elektronsko pošto. Domena tako daje izključno pravico do razpolaganja z registriranim spletnim naslovom.