1. Home
  2. Docs
  3. O intelektualni lastnini
  4. Industrijska lastnina

Industrijska lastnina

Patent – je pravica industrijske lastnine, s katero se varuje izum s slehernega področja tehnike, ki je nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv. Patent traja 20 let od datuma vložitve prijave.

Dodatni varstveni certifikat (DVC) – neposredno po izteku trajanja patenta se lahko za izum enkrat podeli dodatni varstveni certifikat, in sicer za največ pet let, če je predmet patenta proizvod ali postopek za proizvodnjo oziroma uporabo proizvoda, za katerega je pred pričetkom gospodarskega izkoriščanja potrebno izvesti z zakonom predpisani uradni postopek odobritve.

Model – je pravica industrijske lastnine, ki varuje zunanji videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo. Model traja eno ali več petletnih obdobij, vendar največ 25 let od datuma vložitve prijave.

Znamka – je pravica industrijske lastnine, s katero se varuje znak. Znamka je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, zlasti iz besed, vključno s priimki in imeni, ali iz slik, črk, številk, barv, oblike blaga ali njegove embalaže ali zvokov, če se: a) lahko s temi znaki blago ali storitve določenega podjetja razlikuje ali razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij ter b) ti znaki v registru lahko prikažejo na način, ki Uradu in drugim pristojnim organom ter javnosti omogoči jasno in natančno določitev predmeta varstva, ki je zagotovljeno njihovemu imetniku. Znamka traja 10 let od datuma vložitve prijave in se lahko poljubno mnogokrat obnovi. Trajanje znamke je lahko torej neomejeno.

Geografska označba – je pravica industrijske lastnine, s katero se zavarujejo oznake, ki označujejo izvor blaga z nekega geografskega območja, če je kakšna značilnost (kakovost, sloves…) tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla. Trajanje registrirane geografske označbe je neomejeno.

Industrijsko lastnino ureja Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1, Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 100/13 in 23/20).