Izum, ki je odkrit oziroma ustvarjen v času trajanja delovnega razmerja na UM, če so k nastanku izuma pripomogle izkušnje, ki jih je izumitelj pridobil na delovnem mestu ali sredstva, ki mu jih je UM dala na razpolago (posredni službeni izum) oziroma pri izpolnjevanju pogodbe o zaposlitvi in sicer na izrecno zahtevo UM ali na podlagi posebne pogodbe med UM in izumiteljem (neposredni službeni izum).

Po Pravilniku o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na UM je izum nov ustvarjalni dosežek človeškega uma, ki:

  1. (1)  po predpisih, ki urejajo industrijsko lastnino,izpolnjuje pogoje za varstvo s patenti, blagovnimi in storitvenimi znamkami ter modeli, ali
  2. (2)  predstavlja tehnične in druge novosti ali njihoveizboljšave, s katerimi se dosega večja storilnost, boljša kakovost proizvodov ali storitev, prihranek pri materialu ali energiji, boljše izkoriščanje strojev in naprav, boljši nadzor proizvodnje, boljša varnost pri delu ipd.

IZUMITELJ
lzumitelji so visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci, raziskovalci in druge osebe, ki so v delovnem razmerju na Univerzi v Mariboru, ne glede na to, ali so zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas ali za delovni čas krajši od polnega ali za dopolnilno delo ter ne glede na to, ali so zaposleni za nedoločen ali določen čas, in so odkrili oziroma ustvarili izum, ali so pogodbeni sodelavci Univerze v Mariboru oz. študenti, ki so z Univerzo v Mariboru v civilnopravnem pogodbenem razmerju in je izum rezultat njihovega pogodbenega dela oziroma če so pri nastanku izuma uporabili sredstva Univerze v Mariboru.

 

STANJE TEHNIKE (ang. State of the art)
Izum je nov, če ni obsežen s stanjem tehnike. V stanje tehnike se šteje vse, kar je bilo pred datumom vložitve patentne prijave dostopno javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način.

PRESOJA O SMISELNOSTI VAROVANJA IZUMA
Služba za prenos znanja in tehnologij s pomočjo lastnih in zunanjih ocenjevalnih orodij preuči možnosti za učinkovito zaščito rezultatov vaših raziskav ter pripravi ustrezno strategijo za zaščito in gospodarsko izkoriščanje izuma z mejniki in oceno stroškov. Dejavniki, ki vplivajo na oceno smiselnosti so:

  • patentabilnost izuma,
  • možnost zaščite in trženja potencialnih izdelkov ali storitev,
  • velikost in potencialna rast upoštevnega trga,
  • količina časa in denarja, potrebnega za nadaljnji razvoj,
  • obstoječe pravice, ki so povezane z intelektualno lastnino,
  • potencialna konkurenca drugih izdelkov/tehnologij.

JAVNO RAZKRITJE
Če je tehnologija, ki jo želite prijaviti za patent, razkrita v javnosti, postane del stanja tehnike, kar onemogoči pridobitev patenta. Javno razkritje je vsako nezaupno razkritje tehnologije ali raziskovalnega projekta. Javno razkritje je npr. lahko objava povzetka ali celotnega poljudnega ali znanstvenega članka, doktorske disertacije, povzetka konference, plakata, prezentacije ali govora in poročila raziskav (tudi tistih, ki so bile financirane z javnimi sredstvi).