Oddaja obvestila o službenem izumu

Obveznost oddaje obvestila o službenem izumu izhaja iz Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine (v nadaljevanju Pravilnik) na Univerzi v Mariboru, ki je v veljavi od leta 2012 in je v skladu z določili Zakona o izumih iz delovnega razmerja (ZPILDR, UPB-2, Ur. l. RS, št. 15/2007).

Izumitelj, ki je ustvaril izum, je dolžan:

 1. vzdržati se ravnanj, ki bi pomenila razkritje izuma nepooblaščenim osebam in bi lahko škodovala ustrezni zaščiti izuma;
 2. brez odlašanja pisno obvestiti UM o izumu;
 3. nuditi pomoč s pojasnili v postopku prevzema izuma, v procesu varovanja izuma s pravicami industrijske lastnine in v procesu komercializacije izuma.

Ravnanja, ki bi lahko pomenila razkritje izuma:

 • objava članka ali prispevka;
 • javna prezentacija ugotovitev (npr. zagovor doktorske naloge);
 • objava specifične vsebine na forumu;
 • predstavitev na bilateralnem sestanku z drugim raziskovalcem ali podjetjem brez podpisa ustrezne Pogodbe o varovanju zaupnosti podatkov (ang. Non-Disclosure Agreement);
 • ipd.

Vsebina obvestila o službenem izumu

Pisni opis izuma vključuje vse informacije, ki so na UM potrebne za začetek izvajanja procesa varovanja in komercializacije službenega izuma.
Izumitelj lahko uporabi pripravljen obrazec za oddajo obvestila ali sam pripravi prijavo, ki pa mora po Pravilniku vsebovati:

 • natančen opis izuma (njegove tehnične naloge in njegovo rešitev in risbe, ki so potrebne za razumevanje izuma);
 • podatke, kako je do izuma prišlo in izjavo, ali gre za
 • neposredni ali posredni službeni izum ter označitev, kako naj poteka postopek prevzema izuma (7. člen Pravilnika);
 • podatke o osebah, ki so sodelovale z izumiteljem pri odkritju ter opis njihovega prispevka;
 • izjavo o potencialnih virih, višini in strukturi finančnih sredstev, katera bo zagotovil izumitelj ali raziskovalna skupina UM za izvedbo postopka prevzema izuma;
 • podatke o morebitnih pravicah in obveznostih tretjih oseb ali gospodarskih družb, ki izhajajo iz pogodb, ki so vezane na izum.

Pošiljanje obvestila o službenem izumu
Ustrezno izpolnjen obrazec za prijavo izuma, izumitelj pošlje v zaprti kuverti na naslov Univerza v Mariboru, Služba za prenos znanja in tehnologij, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj - Obvestilo o izumu!« Poslan obrazec za prijavo izuma služi kot pisno obvestilo izumitelja o izumu. V primeru nepopolne prijave, Služba za prenos znanja in tehnologij pozove izumitelja k potrebnim dopolnitvam. Od popolne prijave se mora Univerza v Mariboru v roku treh mesecev izreči ali izum prevzame v celoti, omejeno ali ga ne prevzame.