Prijava izuma za patent

O relacijah v zvezi z IL se je potrebno v raziskovalnem projektu med partnerji čimprej dogovoriti, če je mogoče, še pred začetkom projekta.

Vprašanja v zvezi z IL lahko vključujejo:

  • dodelitev imetništva IL, ki je ustvarjena v okviru projekta (v nadaljnjem besedilu „nova IL“);
  • identifikacijo IL, ki je v lasti strank pred začetkom izvajanja projekta (v nadaljnjem besedilu „obstoječa IL“) in ki je potrebna za izvedbo projekta ali za namene izkoriščanja;
  • možnost objavljanja rezultatov raziskav;
  • pravice dostopa do nove in obstoječe IL;
  • postopanje pri varovanju IL (npr. strategija, delitev stroškov);
  • ter delitev prihodkov pri gospodarskem izkoriščanju IL.

Po postopku prevzema službenega izuma sledijo postopki varovanja izuma s pravicami industrijske lastnine. V primeru, da se za službeni izum vloži patentno prijavo:

V primeru, da stroške prevzema službenega izuma v celoti financira ali izumitelj ali članica UM, torej je službeni izum prijavljen v skladu s 1. točko 7. člena Pravilnika, primarni izumitelj v sodelovanju s članico UM poskrbi za pripravo patentne prijave in v imenu UM vloži patentno prijavo. Prav tako pa ob podpori članice UM primarni izumitelj vodi celoten postopek patentiranja.

Po prevzemu službenega izuma v skladu z 2. in 3. točko 7. člena Pravilnika, UM vloži prijavo za patent, ki jo skupaj z izumiteljem pripravi ustrezni patentni zastopnik. Služba za prenos znanja in tehnologij v procesu sodeluje na način, da aktivno (v kolikor so na voljo, tudi s finančnimi viri) pomaga pri uspešnem sodelovanju med izumiteljem in patentnim zastopnikom. Ko je prijava za patent pripravljena in vložena, Služba za prenos znanja in tehnologij skrbi tudi za nadaljevanje komunikacije med patentnim zastopnikom, uradom in primarnim izumiteljem. Po podelitvi patenta Služba za prenos znanja in tehnologij skrbi tudi za podaljševanje veljavnosti patentov.

Vložitev patentne prijave v Sloveniji

V Sloveniji se nacionalna prijava za podelitev patenta vloži pri Uradu RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju besedila “URSIL”). Slovenski prijavitelj jo lahko vloži sam ali preko zastopnika (ti so vpisani v registru zastopnikov pri URSIL). URSIL preveri samo, ali prijava izpolnjuje vse pogoje za podelitev patenta, ne preverja pa pogojev glede novosti, inventivne ravni izuma in industrijske uporabljivosti. Za vse našteto mora imetnik patenta v devetih letih od datuma prijave sam predložiti dokaz, da so izpolnjeni. Patent traja 20 let od datuma vložitve prijave in velja samo v Sloveniji.

Vložitev patentne prijave v tujini

Čeprav mednarodni patent ne obstaja, mednarodni sporazum, znan kot “The Patent Cooperation Treaty” IZUMA(v nadaljevanju: PCT), omogoča poenostavljeni postopek vložitev “hkratne” patentne prijave za večino razvitih držav. PCT omogoča patentno zaščito za izum istočasno v več državah, z vložitvijo ene “mednarodne” patentne prijave namesto vložitve več ločenih nacionalnih ali regionalnih patentnih prijav. V tako imenovani “nacionalni fazi” pa podelitev patentov ostaja v pristojnosti posameznih nacionalnih uradov za intelektualno lastnino (npr. URSIL).

URSIL opravlja v skladu s PCT funkcijo prejemnega urada. To pomeni, da lahko prijavitelj za več kot 150 držav članic PCT vloži prijavo pri URSIL (posodobljen seznam držav najdete na spletni stranI URSIL). V primeru, da jo vloži v slovenščini, mora v roku enega meseca predložiti prevod v enega izmed ostalih treh uradnih jezikov (v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku). Postopek se nadaljuje pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi. Ko je postopek pri WIPO končan, prijavitelj nadaljuje postopek za podelitev patenta pri uradih držav v katerih želi varstvo.

Evropska patentna prijava

URSIL prav tako opravlja funkcijo prejemnega urada za Evropski patentni urad (v nadaljevanju “EPO”), ki omogoča, da, podobno kot v primeru PCT, z eno patentno prijavo enostavno in hkrati zajamemo več držav EU (posodobljen seznam držav najdete spletni strani URSIL). Prijavitelj lahko pri URSIL ali EPO vloži evropsko patentno prijavo v katerem koli jeziku EU, vendar mora v roku dveh mesecev vložiti njen prevod v enega od treh uradnih jezikov EPO (angleški, nemški ali francoski jezik), kjer se postopek tudi nadaljuje. Po podelitvi patenta mora prijavitelj nacionalnim uradom držav, v katerih je zahteval varstvo, v treh mesecih predložiti prevod prijave (v celoti ali samo del prijave glede na veljavno zakonodajo posamezne države) v jeziku te države in plačati na vsakem nacionalnem uradu tudi ustrezne pristojbine za vzdrževanje dotični državi.