Komercializacija

Dobro sodelovanje med znanstveno-raziskovalno sfero in gospodarstvom je ključni predpogoj za učinkovito delovanje inovacijskega ekosistema.

  • JRO zagotavljajo temeljna znanstvena in tehniška dognanja, ki jih podjetja ob upoštevanju okolišč in na zadevnih trgih (dodatno) razvijejo v nove izdelke in storitve.
  • JRO so vse pogostejše tudi neposredni partnerji podjetjem pri inovacijskih projektih bodisi v okviru skupnih raziskovalnih projektov ali kot ponudniki znanstveno-tehnoloških storitev.
  • JRO vzgajajo visoko izobražene posameznike, ki so za podjetja zelo iskan visoko usposobljen kader.

Prenos znanja in tehnologij, ki je ob izobraževanju in raziskovalni dejavnosti tretji steber dejavnosti JRO, je proces prenosa znanstvenih odkritij iz ene organizacije v drugo (najpogosteje iz JRO v podjetje) z namenom nadaljnjega razvoja in gospodarskega izkoriščanja.

Da bi ustvarjeni izumi postali tudi tržno uspešne inovacije, v Službi za prenos znanja in tehnologij izvajamo aktivnosti, ki omogočajo hiter in učinkovit prenos invencij z univerze v gospodarsko aplikacijo in na trg.

Z licenčno pogodbo se dajalec licence zavezuje, da bo pridobitelju licence v celoti ali delno odstopil pravico izkoriščanja intelektualne lastnine, ta pa se zavezuje, da mu bo za to dal določeno plačilo. Licenčne pogodbe običajno določajo pravice in obveznosti v zvezi z uporabo in izkoriščanjem intelektualne lastnine. Licenčne pogodbe na univerzah običajno določajo, da mora pridobitelj licence intelektualno lastnino univerze izkoriščati v komercialne namene za javno dobro. Licenčna pogodba določa tudi razumno plačilo, ki ga mora pridobitelj licence plačati UM za izkoriščanje njene intelektualne lastnine.

Kaj je izključna in neizključna licenca?

Izključna licenca daje pridobitelju licence izključno pravico izkoriščanja predmeta licence (npr. patentiranega izuma). Z izključno licenco se dajalec licence (UM) zavezuje, da bo pridobitelju licence v celoti odstopil pravico do izkoriščanja intelektualne lastnine. V tem primeru pravica do izkoriščanja preide samo na enega pridobitelja licence, dajalcu licence (UM) pa podelitev takšne licence onemogoča nadaljnjo trženje izuma in iskanje drugih pridobiteljev licence.

Ob upoštevanju dejstva, da imajo lahko rezultati raziskav večmožnih področij uporabe, je smiselno, da pridobiteljem licence podeljujemo neizključne licence. Za neizključne licence je značilno, da vsebujejo omejitve npr. omejitve za določeno področje uporabe, območje ali čas. S pridobitelji licenc pa v licenčni pogodbi dogovorimo tudi npr. možnost oziroma omejitev prodaje licence ali dajanja licence tretjim osebam (podlicenciranje). Vselej pa je pomembno, da si UM pridrži ustrezne pravice za omogočanje širjenja in nadaljnjih raziskav.

Enkratna prodaja pravic IL

Kadar je to smiselno in ekonomsko utemeljeno, lahko UM pravice industrijske lastnine proda za praviloma enkratno kupnino.

Odcepljeno podjetje je gospodarska družba, ustanovljena s strani enega ali več ustanoviteljev, zaposlenih na UM, z namenom komercialnega izkorišč anja znanja in tehnologij, ustvarjenih v okviru znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela UM. V primeru ustanovitve odcepljenega podjetja ima dotični izumitelj prednostno pravico za sklenitev licenčne pogodbe z UM o prevzemu pravice izkorišč anja njegovega patentiranega izuma oziroma za odkup patenta. Preden se podeli izključna licenca odcepljenemu podjetju, izum ponudimo tudi drugim potencialnim pridobiteljem licence. V številnih primerih vodstvena ekipa določi tudi vlogo izumitelja, ki temelji na njegovem strokovnem znanju in interesih.
Na odločitev o ustanovitvi odcepljenega podjetja navadno vplivajo naslednji dejavniki:

  • Razvojno tveganje – pogosto stabilna velika podjetja niso pripravljena sprejeti tveganja z prevzemom nove tehnologije;
  • Stroški razvoja v primerjavi z donosom naložbe – ali lahko vlagatelji dobijo željeno stopnjo donosa?;
  • Platformna tehnologija - tehnologije, ki jih je mogoče komercializirati za več izdelkov ali storitev;
  • Konkurenčne prednosti in ciljni trg - trg mora biti dovolj velik, da bo podjetje uspešno;
  • Potencialni prihodki – prihodki morajo zadostovati za rast podjetja.